Авторски права

Всички текстове, илюстрации и художествени оформления в книгите на Издателска къща „Св. Георги Победоносец“ са обект на авторско право.

Копирането, публикуването, размножаването и разпространяването им по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, изцяло или частично, без писмено съгласие на съответните носители на авторските права, извън определените от закона случаи, е забранено.

Горното не се отнася за цитати от публикувани или предстоящи за публикуване от издателството произведения, информационни текстове и факсимилета на корици, ако и когато те се използват от търговците на книги с цел реклама на съответните издания.